Aquatisch Herstel

Aquatisch herstel omvat een aantal factoren die zowel preventief als corrigerend werken.

Om ons waterlandschap te herstellen moeten we aandacht besteden aan de historiek omtrent bestaande waterwegen. Dit heten we ook regeneratief beekvallei beheer, waarbij duurzame landbouw of regeneratieve landbouw die duurzaam en circulair uitgewerkt wordt centraal staat.

Daarnaast pakken we ook de toxische blauwalgen problematiek aan, omdat deze de ultieme “rode vlag” is bij aquatisch verval!

Duurzame Waterbehandeling

Waterzuivering dient op duurzame en ecologisch verantwoorde manier aangepakt te worden. Binnen de verschillende stappen van afvalwater verwerking is de tertiaire filtratie van het water hiervoor het meest geschikt.

Daarnaast richt deze cluster zich onder andere op natuurlijk waterbehoud en biologische irrigatie, in het kader van een cumulatief aquatisch beheer en on onze drinkwatervoorziening te vrijwaren.

Waterbeheer Gebouwen & Patrimonium

Zorg dragen van de watertafel is niet alleen belangrijk voor de natuur en onze drinkwatervoorziening, maar ook voor gebouwen.

Zowel bij nieuwbouw, renovaties als binnen het beheer van ons patrimonium en erfgoedsites is hydrologie van cruciaal belang. Dit past binnen het kader van duurzaam waterbeheer en aquatisch herstel, alsook voor maatregelen omtrent klimaat mitigatie en noodweer preventie.

Klimaat Oplossingen

Ons klimaat is onherroepelijk beschadigd, daar zijn de meeste wetenschappers het ondertussen wel eens over. De link met waterbeheer is hier vanzelfsprekend en evident.

Van de preventie van noodweer zoals overstromingen, over klimaat herstel en mitigatie, tot een holistische en duurzame aanpak van het syndroom waterverhitting… dit alles vinden jullie hier terug!

Sociaal Draagvlak

Een sociaal draagvlak creëren garandeert het succes van onze projecten!

Dankzij informatieve websites, artikels in magazines, lokale verenigingen en het harde werk van duizenden vrijwilligers begrijpen veel mensen de nood voor een hart voor natuur! Naast de media en overheidsinstanties kan ook Navicula NV zelf ons loodje bijdragen door open communicatie over onze projecten wereldwijd.

Wetenschappelijke Adviezen

Alle duurzame waterbeheer opdrachten, missies & projecten waar we ons team bij betrekken worden op duurzame manier aangepakt. We kaarten altijd het bredere plaatje aan, eerder dan singuliere aspecten.

Aquatische ecologie is nu eenmaal te complex om zomaar wat “natte vinger werk” er op los te laten. Van voorstudies en ontwerpen, over wetenschappelijke en legale expertises, tot onderhoud, consulting en monitoring bespreken we hier!

logo navicula water
Verschillende binnen en buitenoeverzones. Drijvende planteneilanden, snelle installatie met inheemse waterplanten door Navicula en teams.
Logo ambachtelijke erkenning

Waterbeheer Opdrachten en Missies

-Aquatisch Herstel, Waterbehandeling, Hydrologie, Klimaat, Advies, Sociaal Draagvlak-

Bij Navicula doen we meer dan enkel zwemvijvers en drijvende planteneilanden aanleggen. Veel meer! Zoveel zelfs dat we ter duiding een opsplitsing maakten in 3 pilaren: onze waterbeheer opdrachten, de gebruikte methodes en onze bestaande projecten.

We gebruiken onze 35+ jaar expertise in aquatisch ecologie om een nieuwe toekomst voor duurzaam waterbeheer uit te tekenen. Een toekomst die van lokaal tot internationaal niveau ons waterbeleid zal transformeren en gezond water voor iedereen blijft garanderen!

Ambitieus? Ja. Noodzakelijk? Nog veel meer.

Deze pagina zal een overzicht vormen van onze waterbeheer opdrachten & missies. Daaronder vallen; aquatisch herstel, oplossingen voor klimaatsimpact, duurzame waterbehandeling, ontwerpen voor klimaat mitigatie, -adaptatie en -preventie, waterbeheer van patrimonium en bouw, wetenschappelijke adviezen EN het creëren van een sociaal draagvlak voor al deze activiteiten. Want zonder acceptatie stranden zelfs de beste plannen.

We duiden deze opdrachten elkeen in meer detail verderop, met eenvoudige navigatie naar de individuele topics.

Op de andere/onderliggende pagina’s praten we, in meer detail en ter ondersteuning, over de waterbeheer methodes en technieken, maar ook onze reeds gerealiseerde waterbeheer projecten.  Dan zie je direct hoe die concepten zich in realiteit vertalen. Je maakt ook kennis met ons team aan waterexperten.

Navigeer vlot naar deze overzichtspagina’s via het onderstaande menu. Avontuurlijk? Je kan verder in de tekst telkens dieper duiken en navigeren naar de relevante pagina’s door op de vette cursieve tekst te klikken.

 

Binnen al onze waterbeheer opdrachten steunen we naast onze expertise en 35+ jaar ervaring steevast op deze pijlers:

Aquatische Ecologie

BioFloc

Hydrografie

Wetenschap

Techniek

Constructie & Bouw

Micro-biologie

Planten ecologie

Mineralisatie

Adviezen en Studies

Hydraulica

Agricultuur

drijvende eilanden te Ieper

Voorbeeld Projecten – Vele kleintjes maken een grote

Een miljoen vijvers of het “A million ponds projects” in het Verenigd Koninkrijk is hier een prachtig voorbeeld van. Klik op deze vette cursieve tekst om volgens de regels van de natuur een eigen vijver te leren ontwerpen, aanleggen en beheren.

Vaak kunnen kleinere tuinvijvertjes een deel uitmaken van migratieroutes voor fauna EN flora. De belangrijkste verstoringen binnen deze routes – en de continuïteit van ons aquatisch ecosysteem – zien we bij grote verkavelingen of ontwikkelingsprojecten. Hier wordt de natuur in stukken gekapt, hetgeen onze waterhuishouding zeker niet ten goede komt.

Binnen het kader van ons sociaal draagvlak stimuleren we graag buurtprojecten. Woon je langs een kleine onbevaarbare waterloop, met de beek of gracht achter langs de tuin. Dan kun je met de buren misschien samenwerken met VMM om een bredere watertuin te realiseren.

Zo krijg je een unieke koele tuin, leef & speel je langs een beek en bescherm je de woning tegen wateroverlast.

Blauwalgen op de pagina waterbeheer opdrachten

 

Regeneratieve Landbouw Praktijken

Het derde cruciale aspect voor een duurzaam aquatisch herstel is regeneratieve landbouw. De oorzaak van de slechte waterkwaliteit ligt bij ALLE geledingen in onze maatschappij, maar landbouw heeft als een van de weinige spelers de unieke mogelijkheid om de kwaliteit actief te verbeteren. We werken daarom hand in hand met de agrarische sector om het waterbeheer actief aan te pakken, ook binnen het kader van noodweer preventie.

We maken hier een positief verhaal van door van het begin van een project naar hun kennis en ervaringen te luisteren. Dit werkt gewoon beter dan van bovenhand uit initiatieven op te leggen die het ruimere boerenbedrijf vaak benadelen en in totaalsom soms meer schade berokkenen dan goed doen.

De integratie van vb. beek begeleidende landbouw (of landbouw begeleidende beek) alsook de aanleg van commerciële watertuinen ter bevordering van de agrarische water ecologie zijn hier ons doel.

Dit vormt een soliede basis voor de vlotte integratie van de agrarische sector binnen een gezond & functioneel waterlandschap. Een waterlandschap, zonder vervuiling en overlast, met rendement voor iedereen!

Aquatisch Herstel

Onder aquatisch herstel vallen bij ons de waterbeheer opdrachten die gericht zijn op het herstellen van ons ruimere waterlandschap en de aquatische ecosystemen die zich daarin bevinden.

Hierbij denken we bv. Aan waterlopen – van de kleinste beekjes tot de grootste rivieren. Maar ook vijvers, moerasgebieden, estuaria, zandwinningsputten en watertuinen behoren hier toe.

Water is verbonden doorheen het hele landschap. Zo ontstaat aquatische biodiversiteit uit alle poeltjes en plassen in de omgeving; ja, zelfs uw tuinvijver.

Allen dragen ze bij aan de aquatische ecologie van ons waterlandschap, hoe klein hun rol ook mag zijn.

Italian Garden with small natural swimming pond

Controle Toxische Algenbloei

Een ander aspect dat onder aquatisch herstel valt is de controle van blauwalgen en andere toxische algen; alsook invasieve planten en exoten. Deze zijn een gevolg van de hierboven vermelde verstoring en welen tierig waar geen controlemaatregelen of verbeteringen aan het ecosysteem worden toegepast. Lees hier meer over blauwalgen via de site van VMM.

Regeneratieve Landbouw voorbeeld Ledebeek I binnen het kader van Waterbeheer Opdrachten.
Regeneratieve Landbouw in de praktijk op Ledebeek I binnen het kader van waterbeheer opdrachten.

Duurzame Waterbehandeling

Op een duurzame en milieuvriendelijke manier met ons water omgaan is meer dan ooit van belang. Hier ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij beleidsmakers, maar bij iedereen. We hebben het hier over waterbesparing, retentie & hergebruik van water en waterverbetering.

Daarnaast bestaan er voor ons drie gerelateerde opdrachten die hieraan gerelateerd zijn. Ontdek ze onmiddellijk via de buttons, of lees hieronder verder voor een korte maar accurate toelichting.

Opdracht 1 – Waterverwerking

De eerste is de behandeling van onze waterstromen (hemel en afvalwater) en de verwerking ervan. Hoe de intercommunales hiermee omgaan is zeker cruciaal, maar ook de industriële sector kan hier een grote rol spelen. De industrie kan zelf afvalwater verwerking uitvoeren, met besparing op water & kosten, en minder vervuiling tot gevolg.

Zware metalen, organische toxines, chloramine en AOX, hormonale verstoorders, zijn allemaal serieuze problemen voor het milieu. Het is eenvoudig alles (voorlopig) vergund in het riool te mikken. Als bedrijven kunnen we ook toekomstgericht investeren en de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten op lange termijn veilig stellen.

Wij hebben expertise in onder andere proceswater & zwart/grijs water behandeling, bron-/boorwater behandeling, blusvijvers, irrigatie vijvers, ontsmetting en CIP. We integreren dit alles op de bestaande bedrijf site, maar ook in nieuwbouwprojecten.

Duurzame methodes zien er soms heel anders uit, maar hun onderhoud en werkingskosten zijn significant lager. Je krijgt er vaak een mooie watertuin op koop toe bij. Op termijn win je er als bedrijf altijd mee.

Waterbeheer Opdrachten drinkwatervoorziening leidingwater uit de kraan. Source Wikipedia NL.

Opdracht 3 – Natuurlijk Waterbehoud & Irrigatie

Als derde luik onder de noemer duurzame waterbehandeling willen we het even hebben over natuurlijk waterbehoud. Hieronder verstaan we het beschermen van onze natuurlijke watertafel en irrigatiepotentieel. Ook binnen patrimoniumbeheer en de bouwindustrie is dit een cruciale factor.

Duurzaam met water omgaan betekent ook dat we het aan de bron gaan beschermen. Door vervuiling te voorkomen bijvoorbeeld, maar ook door aan de hydrologie van ons waterlandschap en onze bodemstructuur te werken.

Hier kunnen zowel de bouwindustrie als de landbouwsector een cruciale rol spelen door hun projecten hydrografisch te optimaliseren en zo de retentie van grondwater in de watertafel positief te beïnvloeden.

Een gekend luik daarin is de Vlaamse betonstop, die er maar niet lijkt te komen.

Anderzijds is er wel al het tegelwippen waar tal van gemeentes aan deelnemen. Kleine acties komen er vaak sneller dan grote, maar ze brengen wel wat teweeg.

Familie meerkoeten. Drijvende planteneilanden, snelle installatie met inheemse waterplanten door Navicula en teams.
Hugo Dewettinck expertise team waterbeheer - bubbelgordijnen.

Opdracht 2 – Drinkwatervoorziening

Het tweede project in duurzame waterbehandeling – waar gifstoffen al helemaal uit den boze zijn – is onze drinkwatervoorziening. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in Vlaanderen formeel bij de Vlaamse overheid, en wordt uitgegeven aan de waterbedrijven. De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor het beleid en de regelgeving. Waterbedrijven pakken de winning, behandeling en distributie van drinkwater aan.

Gebruikers – burgers over industrie tot landbouw – kunnen bijdragen aan een duurzame drinkwatervoorziening door zinvol & zuinig om te gaan met water en zelf aan afvalwaterverwerking en waterbesparing te doen waar mogelijk. Bv. geen gazon sproeien tijdens hitte golf, auto niet wassen tijdens droogte, geen zwembad vullen in Augustus.

Waterbeheer Opdrachten - Natuurlijk Waterbeheer binnen het kader van onze waterbeheer opdrachten bij Ledebeek I

Waterbeheer Taken Omtrent Klimaat

Het is een gevoelig topic tegenwoordig, het klimaat. Sommige mensen geloven dat het einde der tijden nabij is Anderen blijven negeren dat er iets ernstigs aan de hand is en geloven dat dit fenomeen deel uitmaakt van een grotere cyclus. Wetenschappers en hun data analyses duiden echter duidelijk op een problematiek omtrent klimaatwijziging. De gevolgen hiervan kunnen nefast zijn voor ons leefmilieu en waterhuishouding.

Rainfresher positioning in reservoir

Waterverhitting

Ook het syndroom ‘ Waterverhitting’ dat door Navicula als eerste formeel geduid werd is nefast voor onze waterhuishouding en de aquatische ecologie.

Hogere temperaturen binnen bestaande waterlichamen leidt tot grote veranderingen binnen het ecosysteem. Van vissterfte over blauwalgenbloei tot geurhinder en schuim op het water; de gevolgen zijn op zijn minst onaangenaam te noemen.

Door de synergetische samenhang van een ecosysteem kan de verandering van 1 variabele voldoende zijn om de buffercapaciteit van een complete vijver te overschrijden, met de hierboven genoemde nefaste gevolgen – en andere zoals vis- en vogelsterfte tot gevolg.

Dit op een correcte en duurzame manier aanpakken is geen evidentie, maar we pakken dit binnen het kader van klimaat herstel ook aan!

Waterbeheer Opdrachten en Missies - Klimaatherstel foto Unsplash Li-An Lim

Noodweer Preventie

Aan welk kamp je ook toebehoort maakt eigenlijk weinig uit. De oplopende frequentie van weerextremen en noodweersituaties is een duidelijke alarmbel die niemand kan negeren. Als symptoom van onze klimaatsverandering veroorzaken extreme temperaturen aan beide kanten van de thermometer, extreme neerslag en overstromingen veel leed. Verlies van eigendom, schade aan goederen, een verstoorde economische groei en zelfs verlies van levens.

Hier streven we naar een milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde aanpak, met enerzijds respect voor de watertafel en het waterlandschap en anderzijds de veilige productie van drinkwater voor mens en dier. We moeten dus het juiste evenwicht vinden tussen duurzaamheid, biodiversiteit, milieu en socio-economische realiteit. Daar komt vanzelfsprekend ook een energiezuinige productie met minimale uitstoot van broeikasgassen bij kijken.

 

Klimaat Herstel

Tijd om actie te nemen dus! Maar deze complexe problematiek pak je niet zomaar eventjes vlug aan. We kunnen niet zomaar de klimaat klok gaan terugdraaien. Daarom zetten we ons in op klimaatmitigatie & klimaatadaptatie.

Deze ingrepen bufferen de nefaste gevolgen van de klimaatwijziging te bufferen. Zo houden we het ecosysteem en ons leefmilieu gezond & leefbaar. Daarnaast zetten we tegelijkertijd in op langdurig herstel binnen het waterlandschap – met bijhorende omringende ecosystemen – om ons klimaat op termijn terug op de juiste weg te sturen.

Waterbeheer Missies bij Gebouwen

Grondwater is belangrijk voor meer dan drinkwatervoorziening. Ook ons waterlandschap hangt ervan af. Een te lage grondwater spiegel (de ondergrondse watertafel) kan bijdragen aan structurele verdroging van het landschap. Dat kan de achteruitgang van het verdrogingsproblemen zelfs versnellen door inklinken van bodemlagen of inscheuren van watervoerende kleilagen.

Ook voor de stabiliteit van gebouwen kan dit nefaste gevolgen hebben. Verzakkingen, uitschuringen, inspoeling en verminderde stabiliteit van ondergrond & funderingen treft zowel ons historisch patrimonium binnen het waterlandschap als de nieuwbouw industrie.

Hydrografie en hydrologie zijn hierbij zeer belangrijke disciplines. Deze richten zich op het meten, in kaart brengen en beheer van deze ondergrondse watertafel.

Door deze analyses en metingen kunnen onze overheden en specialisten beter duiden waar problemen kunnen opduiken en hoe deze te voorkomen. Oppompverbod (bodembemaling) en/of de hercirculatie van water uit grondwaterlagen zijn ondertussen schering en inslag binnen de bouwindustrie.

Bij Navicula bevorderen we een grootschalig herstel van ons waterlandschap door actief aan de waterbeheer missies bouw mee te werken. Door ingrepen in het landschap, die zowel waterretentie als watercaptatie bevorderen, oefenen we een positieve en restauratieve invloed uit op de ondergrondse waterhuishouding.

Wetenschappelijk Onderbouwde Adviezen

Onze aanpak verschilt heel wat van veel andere bedrijven. Dankzij ons team aan waterexperten kunnen we tijdens de initiële fase van jouw duurzame waterprojecten eerlijk en wetenschappelijk onderbouwd advies verlenen.

Onze expertise omvat – maar beperkt zich niet tot – ontwerp, realisatie en begeleiding van technologische audits, totaalprojecten binnen aquaponics, aquacultuur, hydroponics, algenfabrieken, zwemvijver audits, viskweek, waterbouwkundige kunstwerken (vb. watermolens), ‘wetland’, waterlandschap herstel en integratie, etc…

Regeneratieve Landbouw voorbeeld Ledebeek I binnen het kader van Waterbeheer Opdrachten.

Onderhoud & Opvolging Bestaande Projecten

Monitoring, onderhoud en opvolging van bestaande waterlandschap projecten zitten eveneens binnen onze portfolio.

Dat kan gaan van een vijveraudit over technische consultancy omtrent duurzame materialen & methodes, project doorlichting (due dilligence) tot het opmaken van langlopend natuurbeheersplannen.

Ben je nog op zoek naar mogelijkheden, dan kunnen wij een visie studie uitvoeren (gebiedsgericht) of wensbeeld traject ontwikkelen (locatie gericht).

Daarin wordt dan het hele volledige bereik aquatisch potentieel geëxploreerd en afgewogen. Contacteer ons team waterspecialisten vandaag nog!

Voorontwerpen en -Studies Waterprojecten

Wetenschappelijk advies is verifieerbaar! Bij de voorstudie fase maken we een grondige analyse van alle relevante factoren en parameters.

Hierop gebaseerd stellen we een actieplan met stappen voor; of geven we het advies dat het doel dient aangepast te worden.

U kan bij ons ook een ‘Neen’ krijgen…

Als de objectieve feiten aangeven dat een project niet redelijkerwijs haalbaar is, of niet in ons vakgebied blijkt te liggen, dan krijg je dat ook te horen.

Wetenschappelijk Advies collage header

Sociaal Draagvlak Waterbeheer Opdrachten

Duurzaam waterbeheer is van essentieel belang voor het behoud van onze watervoorraden. Zo voorkomen we waterschaarste en creëren we een gezond waterlandschap en leefmilieu.

Openbaar Nut Waterbeheer Projecten

Om dit te bereiken is het belangrijk om een sociaal draagvlak waterzorg te creëren.

Het volstaat niet om mensen warm te maken voor een tof project, maar men moet ten gronde inzien wat het belang van duurzaam waterbeheer is. Zo worden alle sectoren en alle generaties bereid gevonden om hieraan blijvend constructief bij te dragen.

We kunnen mensen betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van waterbeheerplannen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van burgerparticipatie, al dan niet via hun eigen watertuin aanleg.

Verder kan een samenwerking met non profit natuurbeheer organisaties en initiatieven, scholen en de media ervoor zorgen dat duurzaam waterbeheer een topprioriteit wordt in onze samenleving.

Kortom, door een sociaal draagvlak te creëren, kunnen we ervoor zorgen dat duurzame waterbeheermaatregelen gedragen worden uitgevoerd en dat iedereen kan profiteren van schoon en gezond water, op welke manier dan ook.

Italian Garden with small natural swimming pond

Waterbeheer Opdrachten Belangen Iedereen Aan

Ons klimaat is er momenteel niet fantastisch aan toe. Navicula zou daar graag verandering in zien komen. Zoals ongetwijfeld reeds duidelijk werd ligt waterbeheer ons nauw aan het hart. Onze waterbeheer opdrachten zijn er op gericht om samen met alle betrokken partijen – van het publiek over industrie tot onze overheden – een positieve invloed uit te oefenen op ons waterlandschap.

Of dit nu gebeurt aan de hand van waterbesparing en -zuivering, correcte waterbehandeling, educatie, wetenschappelijk onderzoek of toepassing van relevante wetgeving maakt weinig uit. Als het nu groenblauwe of blauwgroene oplossingen zijn maakt eveneens weinig verschil. Hieronder vinden jullie 4 buttons met media bronnen omtrent dit onderwerp!

Het belangrijkste resultaat vormt de integratie van een duurzaam waterbeheer. Een resultaat, waar klimaat mitigatie en regeneratieve landbouw centraal staan – met een vergroening van onze industriële sector – en met betrokkenheid van de volledige bevolking.

Onze waterbeheer opdrachten vrijwaren een gezonde watervoorziening voor iedereen in de toekomst, zonder twijfel!

Overzicht

Uitgebreide toepassingsvelden

Residentieel

 • Biozwembad
 • Zwemvijver
 • Natuurlijke vijvers
 • Waterzuivering
 • Drinkwater
 • Boorputten
 • Aquaponics

Publiek/openbaar

 • B&B / Hotel / Golf
 • Wellness/Sauna/Spa/Zwemmen
 • Waterzuivering
 • Begroening van waterlopen
 • Algenbestrijding / drinkwater
 • Stads- en Parkvijvers
 • Historische Domeinen

Industrieel

 • Proceswaterbehandeling
 • Bron-/boorwater behandeling
 • Blusvijvers / algenbestrijding
 • Afvalwaterbehandeling
 • Ontsmetting / CIP
 • Aquacultuur/algenproductie
 • Vis-/veevoeder – nutraceutical