Duurzaam Waterbeheer voor Duurzame Waterkwaliteit

Expertise Team Waterbeheer

Team work makes the dream work…ook bij Navicula!

Een kernteam aan vakspecialisten zoals chemici, biologen, klimaatwetenschappers, actief binnen de aquatische ecologie, waterbeheer, waterzuivering – en zelfs een communicatie specialist – werken samen met Koenraad Vanhoutte aan duurzame waterbeheer oplossingen.

Gerealiseerde Projecten Waterbeheer

Diverse duurzame waterbeheer projecten behoren tot ons portfolio.

Van private over commerciële projecten tot publieke opdrachten, onze wetenschappelijk onderbouwde kennis komt overal van pas. Of het nu gaat om aquatisch landschapsherstel, beekbegeleidende landbouw, algencontrole of de aanleg van een natuurlijke zwemvijver; je kan bij ons terecht!

Waterbeheer Opdrachten

We bekijken waterbeheer opdrachten een stuk breder dan enkel op project basis.

Onze basis missie blijft veilig water voor iedereen! Door onze ecologisch geïntegreerde aanpak behalen we steeds duurzame resultaten die op lange termijn stuurbaar blijven. Dit gaat van aquatisch herstel en duurzame waterbehandeling, over klimaat oplossingen tot wetenschappelijke adviezen formuleren!

Aquatisch Herstel

Aquatisch herstel richt zich op ecologische stabiliteit binnen het waterlandschap.

Regeneratief landschapsbeheer met focus op beekvallei en rivier herstel maakt een cruciaal deel uit van deze waterbeheer opdracht. Dit integreren we vlot met regeneratieve landbouw praktijken en de preventie van toxische blauwalgen binnen het leefmilieu.

Duurzame Waterbehandeling

Een duurzame waterbehandeling richt zich op milieuvriendelijke methodes van waterverwerking.

Of het nu gaat over zwart water en afvalwater verwerking, de drinkwater voorziening of een natuurlijk waterbehoud met oog op retentie en duurzame irrigatie van natuurlijke of aangelegde systemen; een ecologisch verantwoorde exploitatie en hergebruik van water staan hier centraal!

Klimaat Oplossingen

Het klimaat staat in dicht verband met het aquatisch milieu op onze planeet!

Doemsdag scenario’s brengen niets op! Vandaar dat Navicula zich bij de uitvoering van onze projecten graag richt op klimaat adaptatieve technieken en methodes. Hiermee bieden we actuele oplossingen om noodweer te voorkomen. Ook een grondige studie van het concept waterverhitting zit hier in vervat.

Waterbeheer Patrimonium

Het waterbeheer rondom patrimonium en constructies – oud of nieuw – heeft een invloed op het waterlandschap.

Waterschade aan historische gebouwen komt meer voor dan je denkt, o.a. veroorzaakt door veranderingen in de watertafel. Diezelfde watertafel is ook van cruciaal belang bij beperkingen en wetgevingen omtrent hydrologie/hydrografie binnen de moderne bouwindustrie.

Wetenschappelijk Advies

Wetenschappelijk onderbouwd advies verlenen, zoals expertises en voorstudies.

Binnen ons team gaan wetenschap en praktische ervaring hand in hand. Kennis is goed, maar – implementatie van die informatie op een correcte en duurzame manier zijn hier cruciaal. Met onze 35+ jaar ervaring bieden we haalbaarheid studies en voorontwerpen voor water projecten aan, alsook opvolging, onderhoud en monitoring achteraf.

Waterbeheer Methodes

De technieken en methodes gebruikt bij onze waterbeheer projecten zijn heel divers.

Of het nu gaat over drijvende planteneilanden, oeverherstel, beekloop filters, slibmatten, microbubbels of microbiologische aanpassingen; allen behoren ze tot ons zelf ontwikkeld of verbeterd arsenaal aan technische, biotechnisch preventieve en ecologisch synergetische oplossingen!

Sociaal Draagvlak

Een sociaal draagvlak creëren garandeert het succes van onze projecten!

Dankzij informatieve websites, artikels in magazines, lokale verenigingen en het harde werk van duizenden vrijwilligers begrijpen veel mensen de nood voor een hart voor natuur! Naast de media en overheidsinstanties kan ook Navicula NV zelf ons loodje bijdragen door open communicatie over onze projecten wereldwijd.

logo navicula water
Verschillende binnen en buitenoeverzones. Drijvende planteneilanden, snelle installatie met inheemse waterplanten door Navicula en teams.
Logo ambachtelijke erkenning

Duurzaam Waterbeheer voor Ecologisch Herstel

– in Grote of Kleine Waterpartijen & Stromende Beken –

Onze slogan “Clean and Safe Water for All” staat voor duurzaam waterbeheer, met duurzame waterkwaliteit en aquatische ecologie als hoekstenen. ‘Water stopt nu eenmaal niet aan de landsgrenzen ’. Gezond & schoon water is altijd een internationaal van karakter. Met de stagnatie in herstel van de biodiversiteit in het Europese zoetwatermilieu, is het nu meer dan ooit van belang om hier werk van te maken. Voor het te laat is.

Duurzaam waterbeheer dekt een heel brede lading. Van drinkwatervoorziening en afvalwaterverwerking over irrigatie en hydrologie tot rivieren, beken, meren en vijvers. Zowel op grote als kleine schaal, zichtbaar of ondergronds, publiek of privaat, industrieel of agrarisch; water is van onmiskenbaar belang in deze wereld! Van de 71% water waar onze planeet mee bedekt wordt is er immers maar 3% zoetwater. En daarvan moeten we met zijn allen leven.

Navicula focust er concreet op om diverse essentiële aquatische functies, of ecologische diensten, actief te integreren in onze samenleving. Hiervoor bieden we totaalprojecten aan, van ontwerp over uitvoering tot opvolging en beheer De primaire functionaliteiten in elk project zijn door toegepaste wetenschappelijke expertise onderbouwd EN,  worden zo ontworpen dat ze als secundair doel een ecologisch herstel en duurzame, zelfsturende ontwikkeling van het ruimere waterlandschap tot gevolg hebben. We beogen altijd een realistische win-win situatie door een totale aanpak.

Ons Duurzaam Waterbeheer Netwerk

Er bestaan heel wat initiatieven rondom duurzaam waterbeheer. Bepaalde initiatieven worden internationaal aangestuurd, zoals bv. door de EU omtrent duurzaam waterbeheer en de United Nations met hun waterprojecten. Andere worden nationaal aangestuurd, zoals het integraal waterbeleid in Nederland). Ook regionale (Vlaamse Milieu Maatschappij – VMM) of lokale spelers komen vaak aan bod. Al deze betrokken partijen dienen hetzelfde grote doel, maar elk met hun eigen focus:

 

 • Selectieve kernopdrachten worden uitbesteed aan sleutelbedrijven op het gepaste niveau van lokalisatie en impact. ( bv. Aquafin, Fluvius, de Watergroep…)
 • Bepaalde doelstellingen zijn eerder conceptueel geïnspireerd, door vrijwilligersorganisaties, zoals de Waterland vzw.
 • Andere worden dan zeer strak wetenschappelijk aangestuurd via universiteiten of andere kenniscentra (PCS, ILVO, Landbouw & Visserij).
 • Zelfs individuele projecten, beroepsmatig of particulier, al dan niet van overheidswege ondersteund of gestimuleerd, maken een flinke opmars.

Dit maakt voor een vrij sterk versnipperd ‘water ’landschap waardoor niet alles even vlot & snel verloopt en onderlinge aansluiting of afstemming best voor verbetering vatbaar is.

Volgens ons is een verbeterde communicatie tussen deze draagvlakken (niveaus) cruciaal voor succes. Eenheid van leiding & visie, met autoriteit, verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid werd ook als één van de 10 adviezen door de experten groep van Weerbaar Waterland, onder de noemer ‘watercommissaris’ naar voor gebracht. Lees hier nog meer over het specifiek VMM waterland advies!

Wij zien hierin ook de noodzaak van een sterke link naar het sociaaleconomisch draagvlak. Met het oog op gelijklopend economisch en ecologisch herstel is de ontwikkeling van een positief communicatie model naar de bevolking en bedrijven toe noodzakelijk., Die communicatie is wel degelijk een dialoog met validatie van betrokkenheid en noodzakelijke inbreng van kennis op het veld, op de werkvloer en in de gemeenschappen.

Binnen dit communicatieplan staan waterveiligheid, energiebesparing, ecologische diensten alsook broeikasgassen reductie centraal.

Projecten waterbeheer header collage

Team Expertise

Om de eerder genoemde doelen te realiseren moet je zeer breed gaan, maar ook hoog en diep, in allerlei disciplines, expertises, ervaring, netwerken en op diverse beleidsniveaus. Er is niet 1 enkele opleiding, of 1 persoon die dat allemaal omvat. Om dit probleem pragmatisch aan te pakken hebben wij een netwerk aan experten ontwikkeld.

Vandaar deelden we ons netwerk op in een aantal groepen waterprojecten en -missies, afhankelijk van de benodigde aanpak. Deze aanpak ondersteunen we met een breed spectrum team aan waterexperten, die we graag hieronder aan jullie voorstellen.

Ons team aan waterexperten wordt aangestuurd door dr. Koenraad Vanhoutte, PhD, MSc, MBA. Naast onze kernleden engageren we ook regelmatig andere experts – van over de hele wereld – om aan onze projectnoden te voldoen. Niemand weet alles, zeker niet als het over zo’n complexe materie als waterecologie gaat.

We stellen jullie onze experten graag meer in detail voor op onze water experten team pagina. Ons team bestaat op wetenschappelijk vlak uit aquatische biologen met specialisatie in limnologie, botanici en plantdeskundigen. Zo nemen we ook vlot de microbiologische aspecten van water en plantenecologie in ons kennisbestand op.

Daarnaast doen we ook beroep op de praktijkgerichte expertisen van technische specialisten afvalwaterverwerking, membraan- en oliefiltratie, landbouw en waterzuivering. Al deze kennis wordt op verstaanbare manier overgedragen naar overheden en ons sociaal draagvlak via een communicatie specialist.

Wij leren elke dag opnieuw en bouwen verder aan onze expertise,

maar wij steunen altijd op deze pijlers:

Aquatische Ecologie

BioFloc

Hydrografie

Wetenschap

Techniek

Constructie & Bouw

Micro-biologie

Planten ecologie

Mineralisatie

Adviezen en Studies

Hydraulica

Agricultuur

drijvende eilanden te Ieper

Duurzame Waterkwaliteit Opdrachten

Eigenlijk houden we niet zozeer van het woord missie. Het klinkt wat betweterig en ligt meestal stof te verzamelen in een kast op ‘headquarters’. We hebben het liever over opdrachten met een concreet doel. Het woord opdracht impliceert de nood aan concrete inzet. Een verplichting die wij als team water experten aan zowel de klant als onszelf verschuldigd zijn; en bij extensie aan de gemeenschap.

Vandaar dat we spreken over duurzame waterkwaliteit opdrachten. We delen deze op in duidelijke groepen, gebaseerd op hun doel en methodologie. Er bestaat vanzelfsprekend veel synergie tussen deze opdrachten, het gaat hier namelijk altijd over ecologie (wij werken namelijk altijd op basis van ecologische processen).

Hieronder krijg je alvast een overzicht, met links naar de relevante pagina’s.

 

Aquatisch Herstel

Bij aquatisch herstel richten we ons op het ecologisch herstel binnen het aquatisch milieu. Het woord ‘ecologie’ is in de marketing al flink uitgemolken. Maar onthoud altijd dat ecologie in eerste instantie het actief functioneren van natuurlijke systemen betekent.

Daarom streven we bv. naar een regeneratieve beekloop of een zelfsturend landschapsbeheer, of bij open water naar de beheersing van blauwalgen in vijvers of naar een gezonde agrarische water ecologie binnen een rendabele landbouwsector.

Mensen in het veld, meer bepaald in en om het water, voelen al langer aan dat onze manier van aanpak de juiste is. Ze is van cruciaal belang om de gewenste resultaten te boeken.

Met de recente publicatie in het magazine Nature omtrent de stagnerende biodiversiteit in het zoetwater milieu is dat gevoel nu zeer concreet gemeten en geduid.

 

Familie meerkoeten. Drijvende planteneilanden, snelle installatie met inheemse waterplanten door Navicula en teams.
Ondergaande zon over de waterpartij in een Wirtz tuinontwerp.
Rainfresher positioning in reservoir

Duurzame Waterbehandeling

Het behandelen en verwerken van water draait voornamelijk rond publiek of privaat afvalwater verwerking en de daaraan verbonden drinkwatervoorziening. Zwart water (‘riool’) behandeling, buffer bekkens en grote drinkwater reservoirs hebben allen een invloed op het milieu, hoe groot of kleinschalig ze ook zijn.

Hier streven we naar een milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde aanpak, met enerzijds respect voor de watertafel en het waterlandschap en anderzijds de veilige productie van drinkwater voor mens en dier. We moeten dus het juiste evenwicht vinden tussen duurzaamheid, biodiversiteit, milieu en socio-economische realiteit. Daar komt vanzelfsprekend ook een energiezuinige productie met minimale uitstoot van broeikasgassen bij kijken.

 

Klimaat Oplossingen Waterbeheer

Het klimaat zou iedereen ondertussen nauw aan het hart moeten liggen. Vanzelfsprekend bestaat er een sterke synergie tussen het aquatisch milieu en de rest van onze natuurlijke omgeving. Aangezien onze planeet voor maar liefst 71% bedekt is met water, is dit zeker een cruciale factor.

We richten ons binnen de opdracht klimaat oplossingen waterbeheer onder meer op het fenomeen waterverhitting en de preventie van noodweer impact door actief te werken aan klimaat mitigatie, adaptatie en compensatie via een duurzaam waterbeheer. Wij kijken hier naar zowel economische sectoren zoals bouw, transport, industrie en landbouw als naar de private, residentiele impact.

 

Klimaat oplossingen duurzaam waterbeheer Unsplash L.W.
biozwembad of natuurlijke zwemvijver of chloorvrij bad met Biomineralisatie met Navicula

Waterbeheer Patrimonium en de Bouwindustrie

Zowel oude als nieuwe gebouwen krijgen te kampen met wijzigende grondwaterstanden. Grote fluctuaties in de ondergrondse watertafel kunnen nefaste gevolgen hebben op ons cultureel erfgoed.

Alle gebouwen, zowel ons ruime patrimonium aan historische gebouwen, als binnen de bouwindustrie, kunnen hier schade door oplopen.

Bij patrimoniale waterzorg richten we ons dan ook op een tweeledige aanpak voor het waterbeheer van erfgoedsites, gebouwen en de reglementering omtrent hydrologie en hydrografie binnen de bouwsector.

Dit omvat eveneens het landschappelijke aspect van historisch erfgoed waarbij beschermde landschappen, kasteelparken en historische waterpartijen een belangrijke rol spelen. Wij opteren bij voorkeur voor een landschappelijke totaal aanpak die op lange termijn de beste resultaten oplevert.

Wetenschappelijke Adviezen en Studies

Met ons team aquatische experten werken we betrouwbare waterproject voorstudies, wetenschappelijke adviezen en haalbaarheid studies uit – zowel financieel als technisch – voor allerlei water gerelateerde projecten. We werken hierin altijd, in de mate van het mogelijke, naar realistisch uitvoerbare projecten.

Dit kan gaan van volledige Greenfield projecten, praktische implementatie van innovaties of nieuwe concepten, en content ideatie, over onderhoud en monitoring van bestaande projecten tot functionele renovatie van landschappen.

Maar we pakken ook Brownfield projecten aan waarbij we dit zien als het zoeken naar probleemoplossing van een eerder projecten dat ‘minder succesvol’ was of zelfs faalde.

Zit je met een vraag? Aarzel dan niet om een van onze waterspecialisten hier te contacteren!

Drijvende planteneilanden tegen blauwalg en rivierrenovatie in Kings Cross bij Regent's Street London UK
Wetenschappelijk Advies collage header
Sociaal Draagvlak - waterbeheer opdrachten - duurzame waterkwaliteit

Sociaal Draagvlak Waterprojecten

Maar al te vaak is de factor ‘sociaal draagvlak’ ver te zoeken binnen duurzaam waterbeheer. Sommige benodigde stappen binnen het proces worden vaak verkeerd begrepen of zijn gewoonweg niet aangenaam. Vaak ook voelen de lokale bewoners of verenigingen zich wat aan de kant gelaten door de grote jongens bij de overheid. Ook lokale bedrijven of landbouwers hebben te vaak een gevoel van: ‘boven ons hoofd wordt er besloten’.

Bij de hedendaagse expert bedrijven doorheen Europa – UK bestaat vandaag echt wel het inzicht dat een project staat of valt met de lokale sociale draagkracht. We werken er daarom structureel aan, om samen met onze communicatie specialisten, hier verandering in te brengen in Vlaanderen.

Ons team vertrekt altijd vanuit een ‘grass roots’ inzichtstrategie. Daarbij gaan we eerst met de mensen ter plaatse praten. Communicatie verloopt daarna via alle mogelijke mediakanalen. Deze website, de sociale media, maar ook traditionele media en evenementen maken hier allemaal deel van uit.

Bv. bij de beekherstel projecten van de Ledebeek (Regio Destelbergen-Lochristi-Lokeren) werden alle belangenhouders, inclusief de private huiseigenaren, landbouwers en andere partijen, actief betrokken vanaf het begin. Zo verwerven wij zelf lokale detailinformatie uit eerste hand en ontdekken we verborgen inzichten Simultaan informeren en overtuigen we hen omtrent het belang van dit project en de voorgestelde methodes.

TIP! De VMM droeg recentelijk bij aan een baanbrekend artikel in het magazine Nature omtrent de achteruitgang in onze Europese zoetwater biodiversiteit.

Overzicht

Uitgebreide toepassingsvelden

Residentieel

 • Biozwembad
 • Zwemvijver
 • Natuurlijke vijvers
 • Waterzuivering
 • Drinkwater
 • Boorputten
 • Aquaponics

Publiek/openbaar

 • B&B / Hotel / Golf
 • Wellness/Sauna/Spa/Zwemmen
 • Waterzuivering
 • Begroening van waterlopen
 • Algenbestrijding / drinkwater
 • Stads- en Parkvijvers
 • Historische Domeinen

Industrieel

 • Proceswaterbehandeling
 • Bron-/boorwater behandeling
 • Blusvijvers / algenbestrijding
 • Afvalwaterbehandeling
 • Ontsmetting / CIP
 • Aquacultuur/algenproductie
 • Vis-/veevoeder – nutraceutical

Gerealiseerde Projecten Duurzaam Waterbeheer

Er zijn heel wat projecten duurzaam waterbeheer waar we momenteel actief bij betrokken zijn. Verder blijven we de reeds afgewerkte projecten opvolgen waar nodig. Indien nodig, kunnen wij die,  eventueel met gratis advies, bij sturen. Bovendien zitten er ook nog heel wat projecten in de pipeline.

De vraag naar duurzame oplossingen voor waterlandschap projecten blijft groeien, vanuit alle sectoren! Water beheer is niet langer een ongewenste ‘end of pipe’ problematiek. (Het inzicht is er dat water en duurzaam waterbeheer van essentieel belang is voor zowel het leefmilieu als onze economische welvaart en persoonlijke gezondheid.) Oplossingen moeten vandaag van blijvende en flexibele aard zijn.

We maken hier opnieuw een indeling in types projecten, gebaseerd op hun natuur  (type, karakter) en/of wie de vragende partij is. Dit vertaalt zich vaak ook in de grootte orde van het project; van residentiele zwemvijvers over grote recreatie- en parkvijvers tot beken en rivieren. Allen passen ze binnen het grotere plaatje van synergetisch duurzaam waterbeheer en hydrologische waterlandschap filtratie.

 

Biozwembad: chloorvrij zwemcomfort met natuurlijk water en alle luxe van een klassiek verwarmd zwembad.

Private Waterbeheer Projecten

Onze private waterbeheer projecten richten zich voornamelijk op particuliere residenties. Dit kan gaan van zwembadliefhebbers tot mensen die een watertuin willen integreren of zelfs een gemeenschappelijke watertuin bij co-housing.

Ook eigenaars van grotere terreinen en kasteeleigenaars die met vragen zitten rondom hun waterpartijen, kasteelvijvers en belendende beken, alsook de aanpalende landbouwgronden, komen heel vaak bij ons terecht. Klik op de link en ontdek sommige van de meest inspirerende projecten waar we tot nu toe mochten aan werken.

 

Commerciële Projecten Duurzaam Waterbeheer

Het milieubewustzijn bij de consument wint alsmaar aan belang, vaak gedreven door gerichte communicatie. Tijdens het aankopen van producten en diensten kiezen alsmaar meer mensen voor ecologisch verantwoorde opties. Zoals altijd drijft de klant de markt.

Bedrijven doen er dan ook alles aan om hier op in te spelen. ‘Greenwashing”, de praktijk waarbij een vals ecologisch beeld wordt voorgespiegeld, is nog steeds een probleem.

Maar meer en meer commerciële spelers nemen ook effectief duurzame maatregelen. We staan ten volle achter deze trend en bieden dergelijke commerciële projecten duurzaam waterbeheer graag onze diensten aan.

We denken hierbij aan carbon compensatie en industriële afvalwater verwerking, alsook aan circulair waterbeheer binnen de landbouw, waterwinning van hemelwater, of waterzuivering bij brouwerijen en andere productie processen die veel water verbruiken.

Samen met jouw bedrijf gaan we op zoek naar oplossingen voor duurzaam waterbeheer, met besparingen op energie, efficiënt tijdsgebruik en tastbare, communiceerbare resultaten.

 

biozwembad of natuurlijke zwemvijver of chloorvrij bad met Biomineralisatie met Navicula
Ondergaande zon over de waterpartij in een Wirtz tuinontwerp.
Navicula Vanhoutte Stadsbegroening Drijvende Eilanden water zuivering regenwater biodiversiteit

Typische problemen die wij aanpakken

Publieke Projecten Duurzame Waterkwaliteit

Naarmate het maatschappelijk bewustzijn en sociaal draagvlak omtrent waterleven en natuur groeit komen overheidsinstanties meer en meer bij ons om gericht advies vragen. We spelen hier een actieve rol in het praktijkgericht adviseren omtrent de aanleg van waterbekkens, het verleggen van waterwegen en het herstellen van grote stukken waterlandschap.

Deze publieke projecten duurzame waterkwaliteit kaderen zich onder meer rond de inspanningen voor noodweer en overstroming preventie waar nationale en internationale overheden mee bezig zijn: de zogenaamde regenbom scenario’s.

Anderzijds is er de groeiende vraag naar publiek zwemwater. Daardoor stijgt de vraag naar zwemklaar openbaar water in rivieren, beken en grotere parkvijvers.

Algen

Blauwalg

Schuim op het water

Vissterfte

Vogelsterfte

Rottend slib

Woekering van planten

Zuurstof tekorten

Geurhinder & gasvorming

Luchtvervuiling in steden

CO2 Carbon captatie

Temperatuur schommelingen

Zware metalen

Geluidshinder 

Organische toxines

Chloramines + AOX

Hormonale disruptoren

Plastiek afval & partikels

Waterbeheer Methodes en Technieken

Om de brede waaier aan waterbeheer opdrachten en projecten te voltooien ontwikkelde onze teamleader Koenraad Vanhoutte, samen met zijn waterexperts, over de jaren heen heel wat unieke methodes en gepatenteerde technieken.

Zowel innovatie op bestaande concepten als compleet nieuwe technische ontwikkelingen worden hier ontplooid. Dit kan gaan van kleinere, puur technologische ingrepen, over integratie van oude en nieuwe technieken binnen een bestaand project, tot toepassingen op grotere, zelfs landschappelijke, schaal. Hierbij richten we ons steeds op de combinatie van preventie en ecologisch herstel.

Technische Aspecten en Waterbeheer Tools

Hier lichten we de puur technische aspecten waterbeheer toe, die op kleinere of grotere schaal zonder meer kunnen toegepast worden. We denken hier o.a. aan slibvangmatten,  micro bubbels schermen en beekloop filters.

Soms volstaat een enkelvoudige aanpassing, als het ware een sleutel op de deur van een reeds vrij gezond aquatisch milieu. Maar even vaak maken deze individuele technieken deel uit van een groter project gericht op zowel herstel als preventie. Dit brengt ons naar het volgende punt.

Preventieve Biotechnische Interventies

Biotechnische interventies in het aquatisch milieu zijn technische oplossingen die biologische elementen integreren. Vaak moeten wij ons inzetten op het voorkomen van ‘grotere’ problemen. Een ecologisch systeem bijsturen alvorens zwaardere – vaak moeilijk omkeerbare – schade berokkend wordt is hier van primordiaal belang.

Dit kan gaan van vistrappen installeren over structureel oeverherstel en -ontharding langs groen-blauwe corridors, drijvende planteneilanden tot biomineralisatie en een boost voor het microbiologisch leven en ecologie – op lokaal of regionaal niveau.

De foto hiernaast is een mooi voorbeeld van een drijfende plantenzoom die de oever beschermt voor erosie en te sterke stroming. Zo bevorder je het microbioom, paaigronden en oeverherstel.

drijvende eilanden te Ieper
Waterbeheer patrimonium en hydrologie in de bouwsector collage header

Ecologische Synergie

Een synergetische aanpak van waterecologie gaat niet enkel over lokale projecten. Water stroomt doorheen een landschap en is nauw verweven met alles in dat landschap. Het is een samenhangend geheel van milieubepalende factoren binnen een ruimer ecosysteem.

Door de gefragmenteerde natuur van onze urbane leefomgeving is ecologisch herstel op grote schaal veelal het maken van een puzzel op vele niveaus. . De combinatie met industriële vervuiling die tot diep in natuurkernen doordringt maakt de aanpak vaak vrij complex. Complex betekent daarom nog niet onmogelijk.

Ons plan van aanpak waarbij synergetische technieken ingezet worden kan een totaal oplossing bieden voor ogenschijnlijk onhaalbare situaties. Zo verbinden we de stukken natuur terug met elkaar en maken werk van bufferzones voor vervuiling.

Hierbij denken we zelfs aan de integratie van watertuinen als blauwgroene corridors in het waterlandschap, watergemaal herontwerp, functionele beekverbreding tot diep in de beekvallei en stroombekken, beek begeleidende inclusieve en regeneratieve landbouw.

Duurzaam Waterbeheer met Navicula

Wij geloven in duurzame waterkwaliteit oplossingen gebaseerd op ecologische processen. Eigenlijk omdat deze efficiënter zijn in gebruik van energie, grondstoffen en budget. Veelal zijn ze domweg de betere economische keuze met langdurige functionaliteit en permanente resultaten.

Navicula ’s aanpak verschilt fundamenteel van andere watertechnologie of eco-Solutions bedrijven omdat we de enorme complexiteit van het aquatisch milieu beter begrijpen dan wie dan ook. En we weten hoe we dat concreet moeten vertalen in realistisch uitvoerbare projecten.

Ecologisch restauratief of regeneratief te werk gaan vraagt een juiste en correcte vertaling van wetenschappelijke kennis naar realistische inzicht & praktische methodologie.

Kortom, je moet niet alleen precies weten wat er leeft gebeurt in het water en slijk, je moet ook knie diep in de modder staan. Wij sturen desgewenst werven ter plaatse aan of bieden kwaliteitsbewaking en bijsturing op de werf aan (QA/QC).

 – Daarom omschrijven wij onszelf als expert bedrijf en niet als studiebureau. –

Hierdoor bouwden we een zeer brede ervaringsbasis op in waterprojecten wereldwijd. In de voorbije 35+ jaar heeft ons team aan waterexperten een grote diversiteit aan activiteiten en projecten omtrent duurzaam waterbeheer behandeld/uitgevoerd – gerealiseerd. Zelfs voor de meest onwaarschijnlijke, of beter gezegd, ogenschijnlijk onmogelijke projecten vonden we vaak oplossingen.

Water is ons meest kostbare goed en behoort aan iedereen toe. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om er intelligent mee om te gaan. Dit kan bereikt worden door de juiste vragen te stellen en intelligente doelstellingen voorop te stellen.

De Planeet Aarde kan gerust zonder ons verder, wij daarentegen kunnen niet verder zonder gezond water, en bij uitbreiding, grond en atmosfeer.

Diensten

 • Ontwerp en realisatie
 • Wateranalyse / vijveraudit
 • Technologie audit
 • Totaal projecten
 • Aquaponie/hydroponie
 • Algenfabriek /-farm
 • Tuin/B&B/Hotel
 • Project begeleiding

Toepassingen

 • Chloorvrije zwembaden
 • Outdoor / landscape / tuin
 • Waterzuivering
 • Viskweek / algenkweek
 • Ontsmetting / water
 • Filtratie / water
 • Drinkwater
 • Renovatie /  nieuwbouw

Produkten

 • Onderwater elektra
 • Outdoor elektra
 • Rainfresher unit
 • Esthec Terrace
 • Ontijzeraars (Fe/Mn)
 • Drijvende eilandfilters
 • Biozwembad filters
 • Waterlelie Aanplant